Poslovi

Poljoprivredno-ribarsko preduzeće “Sveti Nikola”, ogranak “PAN FOOD” fabrika za hladnu preradu povrća u Sutjesci

Raspisuje oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa prethodnim probnim periodom , za sledeća radna mesta:

1. Tehničar-Poslovođa u povrtarstvu (više izvršilaca)

Uslovi: IV stepen školske spreme, poljoprivrednog ili ekonomskog smera, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim radnim pozicijama, položen ispit „B“ kategorije.

Opis posla: Vrši neposrednu organizaciju i rukovođenje poslovima u polju. Vodi sve evidencije o utrošcima, o angažovanoj mehanizaciji i radnoj snazi. Učestvuje u organizaciji i vođenju tehničkog staranja. Evidentira površine i ubranu količinu proizvoda, poluproizvoda i rastura, i koordinira sa prevoznicima i sa fabrikom za preradu.

2. Mehanizator (više izvršilaca)

Uslovi: IV stepen školske spreme, poljoprivrednog ili tehničkog usmerenja, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim radnim pozicijama, položen ispit „B“ kategorije.

Opis posla: Radi na organizaciji, koordinaciji i realizaciji poslova vezanih za održavanje i eksploataciju poljoprivrednih mašina koje se koriste u primarnoj biljnoj proizvodnji. Planira, prati i kontroliše i realizuje planove održavanja i planove remonta mašina. Učestvuje u planiranju nabavke opreme i rezervnih delova, goriva i maziva i stara se o njenoj pravilnoj upotrebi. Stara se o pravilnoj upotrebi poljoprivrednih mašina, formira i ažurira potrebnu dokumentaciju,i izrađuje uputstva za rad na određenim mašinama. Odgovoran je za ispravnost opreme i pravilnu i ekonomičnu eksploataciju opreme za koju je zadužen.

3. Rukovaoc poljoprivrednih mašina – kombajner (više izvršilaca)

Uslovi: III ili IV stepen školske spreme, poljoprivrednog ili tehničkog usmerenja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, položen ispit „B“ kategorije.

Opis posla: Rukuje samohodnim mašinama u žetvi i transportu svih poljoprivrednih proizvoda. Obavlja poslove na održavanju i remontu poljoprivredne opreme, uređaja i instalacija u primarnoj biljnoj proizvodnji. Dužan je da proverava ispravnost delova koji se menjaju i ugrađuju i prati ispravnost funkcionisanja opreme.

4. Smenovođa u fabrici ( više izvršilaca )

Uslovi: minimum IV stepen stručne spreme prehrambene struke, poželjno iskustvo na sličnim rukovodećim poslovima , poznavanje rada na računaru

Opis poslova: Organizuje, rukovodi i odgovara za kvalitet i kvantitet realizovane proizvodnje u smeni i za rad izvršilaca u smeni. Prema datim nalozima za rad raspoređuje radnu snagu po proizvodnim linijama i daje neposredne radne zadatke. Vodi evidenciju o realizovanoj proizvodnji, utrošcima sirovina, pomoćnog I ambalažnog materijala, o efektivnom vremenu rada i zastojima.

5. prerađivač povrća (više izvršilaca)

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme prehrambene struke,poželjno iskustvo u radu u proizvodnji hrane

Opis poslova: rad na mašinama u okviru proizvodnje i pakovanja smrznutog povrća, kao I na poslovima na pripremi za pokretanje proizvodnje i pakovanja ; vođenje evidencije po nalogu neposrednog rukovodioca; odgovoran je za pravilan rad opreme kojom rukuje

6.operater bravar (više izvršilaca)

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme mašinske struke, iskustvo u održavanju proizvodne opreme je poželjno

Opis poslova: Održava, popravlja i remontuje kompletne linije i opremu, rukuje opremom u toku proizvodnog procesa i prati rad iste tokom eksploatacije. Vodi svu potrebnu evidenciju propisanu za to radno mesto. Odgovara za ispravnost i funkcionalnost svih linija, mašina i uređaja u svojoj smeni. Vodi evidenciju o mašinskim zastojima, radi na otklanjanju istih uz preciznu evidenciju utrošaka materijala i vremena. Realizuje preventivno održavanje linija, opreme i uređaja prema planovima preventivnog održavanja i uputstvima proizvođača opreme. Prati zalihe rezervnih delova i potrošnog materijala i blagovremeno predlaže nabavku istog.

7. operater električar (više izvršilaca)

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme elektro struke, iskustvo u održavanju proizvodne opreme je prednost

Opis poslova: Održava, popravlja i remontuje kompletne linije i opremu sa aspekta elektro održavanja, rukuje opremom u toku proizvodnog procesa i prati rad iste tokom eksploatacije. Vodi svu potrebnu evidenciju propisanu za to radno mesto. Odgovara za ispravnost i funkcionalnost svih linija, mašina i uređaja u svojoj smeni. Vodi evidenciju o elektro zastojima, radi na otklanjanju istih uz preciznu evidenciju utrošaka materijala i vremena. Realizuje preventivno održavanje linija, opreme i uređaja prema planovima preventivnog održavanja i uputstvima proizvođača opreme. Prati zalihe rezervnih delova i potrošnog materijala i blagovremeno predlaže nabavku istog.

8. kompresorista (više izvršilaca)

Uslovi: III / IV stepen mašinske/elektro struke, položen stručni ispit za kompresoriste, iskustvo na sličnim poslovima min 6 meseci

Opis poslova: Rukuje kompletnim rashladnim sistemom, i odgovoran je za pravilno vođenje svih zadatih parametara procesa. Vodi evidenciju svih parametara procesa, realizovanih aktivnosti i dnevnik rada. Blagovremeno predlaže nabavku rezervnih delova i neophodnog materijala za pravilno i bezbedno rukovanje sistemom. Učestvuje u remontu, servisima i popravkama.

9. kotlar (više izvršilaca)

Uslovi: III / IV stepen stručne spreme mašinske ili elektro struke, položen stručni ispit za rukovanje sa sudovima pod pritiskom, min 6 meseci iskustva na sličnim poslovima

Opis poslova: Rukuje kotlom i kompletnim gasnim i parnim instalacijama, kao i instalacijama za vodu, i kontroliše rad istih. Odgovoran je za pravilan rad kotla. Sprovodi sve potrebne postupke u skladu sa zadatim parametrima, a po uputstvu proizvođača za upotrebu i korišćenje. Vodi evidenciju svih aktivnosti i dnevnik. Učestvuje u remontu i popravkama na sistemu.

10. laborant (više izvršilaca)

Uslovi: IV stepen prehrambene ili hemijske struke, poželjno iskustvo na sličnim poslovima

Opis poslova: Vrši uzorkovanje i laboratorijske analize primljenih sirovina, repromaterijala, ambalaže i gotovih proizvoda, kao i procesnu kontrolu proizvodnje u skladu sa definisanim planovima uzorkovanja i kontrolisanja. Vrši mikrobiloške analize brzim testovima, u skladu sa definisanim planovima kontrolisanja.

11. magacioner (više izvršilaca)

Uslovi: IV stepen stručne spreme, rad na računaru, položen ispit za upravljanje viljuškarom, iskustvo na sličnim poslovima se smatra kao prednost

Opis poslova: Vrši kvalitativni i kvantitativni prijem i izdavanje sirovina, repromaterijala, ambalaže, rezervnih delova i gotovih proizvoda, kao I HTZ opreme. Prati i vodi svu potrebnu magacinsku dokumentaciju o prijemu i izdavanju svih roba iz magacina. Vrši sva potrebna merenja na kolskoj vagi. Rukuje viljuškarima za unutrašnji i spoljašnji transport i manipulaciju.

12. viljuškarista (više izvršilaca)

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme, položen ispit za upravljanje viljuškarom

Opis poslova:Rukuje viljuškarom za unutrašnji transport proizvoda, sirovina, pomoćnog materijala i ambalaže unutar pogona, i vrši pravilno uskladištenje svih materijala. Realizuje poslove pri ekspediciji gotovih proizvoda.

13. Marketing i brand manager

Uslovi: VII stepen stručne spreme (ekonomski fakultet)

Odgovornosti marketing i brand menadžera:

Utvrđivanje marketinških ciljeva, sprovođenje marketinških planova i programa, planiranje i nadgledanje oglašavanja, komunikacija sa spoljnim propagandnim agencijama, autorima i umetnicima, davanje pre-poruka u vezi sa strategijom formiranja cena, istraživanje tržišta za brend

Uslovi:

  • Poželjno iskustvo u oblasti marketinga i upravljanja brandovima
  • Komunikativnost, organizovanost, dinamičnost i snalažljivost
  • Spremnost na stalno usavršavanje
  • Znanje engleskog jezika, rada na računaru
  • Vozačka dozvola B kategorije

14. Komercijalni referent

Uslovi: IV stepen stručne spreme (ekonomske struke)

Poželjno radno iskustvo u komercijalnim poslovima

  • odlično znanje engleskog jezika
  • znanje rada na računaru

Opis poslova:

sarađuje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima, sačinjava i dostavlja ponude, pronalazi i zaključuje poslove u okviru svoje nadležnosti i prati njihovo izvršenje, organizuje i učestvuje u poslovima sa bankama, carinom, špedicijama i ostalim eksternim organima, prati i analizira promena cena na tržištu i predlaže njihovu blagovremenu korekciju, kontroliše pravilnu i celishodnu funkciju prijema, otpreme i distribucije robe, prati i primenjuje zakonske propise u robnom prometu

15. Referent logistike

Uslovi: Minimum srednja stručna sprema IV stepen (saobraćajni smer)

  • Poželjno radno iskustvo od minimum 3 godine
  • Radno iskustvo u proizvodnom okruženju je prednost
  • Odlično poznavanje engleskog

Opis posla:

Planiranje, organizacija i kontrola procesa transporta sirovina i gotovih proizvoda, skladištenja i fakturisanja, kontrola nivoa zaliha, optimizacija i prilagođavanje procesa iz domena nadležnosti uz smanjivanje troškova, praćenje ca-rinskih zakona uključujući i međunarodne ugovore, dugoročno planiranje skladištenja

16. Knjigovodja

Uslovi: IV – ekonomskog smera (smer – računovodstvo/finansije)

Poželjno 3 godine iskustva na navedenim poslovima, napredno poznavanje Office paketa, samostalnost u radu i odgovornost, preciznost u obavljanju svakodnevnih zadataka

Opis posla:Računovodstvena obrada svih poslovnih promena, obračun zarada i naknada zarada, pod-nošenje poreskih prijava, izrada obaveznih mesečnih i godišnjih izveštaja (PDV, završni račun, poreski bilansi), administrativni poslovi vezani za evidenciju zaposlenih, komunikaciju sa Poreskom Upravom i državnom administracijom


Prijave na oglas sa biografijom poslati do 06.02.2017. godine : * elektronski na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ili
* u pisanoj formi na adresu Borisa Kidriča bb, Sutjeska, sa napomenom – prijava na oglas

Uz prijavu obavezno navesti poziciju na koju se konkuriše.